Rev. Fr. Anselm Ekhelar Ph.D

Rev. Fr. Anselm Ekhelar Ph.D

Rector